Általános szerződési feltételek

 1. Megrendelés:

  Az online reklám felületünkön való hirdetési szolgáltatás értékesítése elsősorban call centeres munkatársaink telefonos megkeresése alapján történik. Ezen felajánlott online hirdetési szolgáltatások megrendelése az ügyfelek részéről történhet telefonon, e-mailben, faxon, de akár levélben is. A felsorolt megrendelési formák bármelyikével az ügyfél, mint rámutató magatartásával megrendeli az általa kiválasztott szolgáltatást.

 2. Szerződés létrejötte:

  Bármelyik, 1.-es pontban felsorolt megrendelési formában beérkező megrendelés alapján cégünk Szolgáltatói Szerződést, valamint egy ehhez kapcsolódó, az adott időszakra vonatkozó szolgáltatás ellenértékének összegét tartalmazó Díjbekérőt vagy Áfa elszámolásra alkalmas számlát állít ki és juttat el az ügyfelei részére. A Szolgáltatási Szerződéshez mellékelt Díjbekérő vagy Számla kiegyenlítésével és/vagy a Szerződés aláírásával a Megrendelő (mint Megbízó) és Cégünk (mint Szolgáltató, azaz együttesen Felek) között Szerződés jön létre. A Szerződést a Felek külön megállapodás alapján, szabadon módosíthatják. A külön megállapodás formája: levélben, faxon vagy e-mailben.

  Megbízó vagy a nevében eljáró személy a Szolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó Díjbekérő vagy Számla kiegyenlítésével és/vagy a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jogosult az adott intézmény, vállalkozás, stb. nevében szerződést kötni.

  Visszautasíthatja a Szolgáltató a megrendelést, ha a Megbízó lejárt határidejű tartozással rendelkezik vagy ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

 3. A Szerződés alapján teljesített szolgáltatás:

  A létrejött Szerződés alapján Szolgáltató vállalja, hogy az abban megjelölt szolgáltatást teljesíti, és ezen belül a Megbízó által e-mailben megadott információkat a Szolgáltató által üzemeltetett online hirdetési felületén megjelenteti. A közzététel feltétele, hogy Megbízó az ahhoz szükséges adatokat, képeket, stb. teljes körűen Szolgáltató rendelkezésére bocsássa, valamint a szolgáltatás ideje alatt a megjelentetett adatokban esetlegesen bekövetkezett változást Szolgáltatónál azonnal írásban jelezze.

 4. Adatok közzététele:

  Szolgáltató jogosult fölülvizsgálni a Megbízó által megjelentetni kívánt szöveges, képi, stb. információt. A Szolgáltató visszautasíthatja a megrendelést, fölmondhatja a Szerződést, és törölheti az adatokat, amennyiben a Megbízó által közölt adatok közzététele jogszabályt vagy etikai normát sértene.

  Megbízó felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Megbízó felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat a Szolgáltató felülvizsgálja-e.

  Megbízó vállalja, hogy az általa közzétett információkban és adatokban történt változást haladéktalanul továbbítja a Szolgáltató felé, melyet az 48 órán belül online felületén díjmentesen rögzít.

 5. Szerződés teljesítése:

  Akkor tekintik teljesítettnek a Szerződést a Felek, ha a kifizetett és/vagy aláírt Szolgáltatási Szerződésben megjelölt hirdetési forma megjelent. Minőségi kifogást a Megbízó a szolgáltatás megkezdésétől annak befejezéséig tehet. A hirdetés közzétételének megszüntetésével a Szerződés hatályát veszti, kivéve a titoktartási követelményeket.

 6. Szerződés ellenértéke:

  Megbízó vállalja, hogy a Szerződésben rögzített ellenértéket Szolgáltató által a Szerződés teljesítését követően kiállított számla alapján, határidőre kifizeti. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó az esedékességkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

 7. A Szerződés felmondása

  A Szerződést a Megbízó a megrendelt szolgáltatás teljesítését megelőzően (aláírt Szerződés hiányában a hirdetési díj kifizetéséig vagy egyéb szolgáltatás megkezdéséig) kötbér nélkül felmondhatja, amennyiben a felmondásról szóló értesítést a Megbízó legkésőbb a Szerződésbe foglalt hirdetési díj kifizetésének napját követő 14. napon belül e-mailben és egyértelmű szövegezéssel Szolgáltatónak eljuttatja a networkmarketingmedia.hu elektronikus elérhetőségre.

  Amennyiben a Megbízó a Szerződésben foglalt hirdetési díjat Szolgáltató felé megfizette, de a hirdetési díj kifizetésének 14. napját követően mondja fel a Szerződést, úgy a teljes szerződésben foglalt hirdetés ellenértéke Szolgáltatót illeti meg, abban az esetben is, ha Megbízó a hirdetés lejárata előtt kéri a megjelenés megszüntetését.

  Szolgáltató „A Szerződés létrejötte” és az „Információk közzététele” fejezetben leírt kizáró okokra hivatkozva a közzétételt kötbér nélkül megszűntetheti.

  Szolgáltató a közzétételt kötbér nélkül is megszűntetheti, amennyiben a Megbízó az ellenértéket nem fizeti meg határidőre.

 8. Minőség, egyéb eljárások:

  Megbízó vállalja, hogy a közzétételt követően haladéktalanul ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, és esetleges kifogását a lehető legrövidebb időn belül jelzi Szolgáltató felé.

  A Felek tudomásul veszik, hogy az online hirdetési felület megjelenését csak megfelelő böngészők támogatják.

  Nem képezheti kifogás alapját, ha Szolgáltató a távközlési névsorok vagy a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése céljából módosítja azok tartalmát, megjelenését, stb.

  A Felek megállapodnak abban, hogy minőségi kifogás vagy Szolgáltatónak Megbízó által felrótt bármely hiba felmerülését követően, haladéktalanul egyeztetnek a kifogás indokoltságáról, és az esetleges kompenzációról.

  Megbízó elfogadja, hogy a Felek megegyezéssel le nem zárt vitás kérdéseiből eredő bármely fizetési vagy kompenzációs kötelezettség Szolgáltatót csak a vita tárgyát képező szolgáltatás ellenértékéig terjedően terheli.

  Megbízó harmadik személy által elkövetett visszaélés, valamint az internetes szolgáltatás kimaradása esetén Szolgáltató ellen felmerült kifogását nem tereli jogi útra.

  Vitás esetekből eredő esetleges anyagi követeléseket a Megbízó nem engedményezheti harmadik félre.

 9. Titoktartás:

  A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát annak teljesítését követő 1 éven belül üzleti titokként kezelik. Nem minősül üzleti titoknak az az információ, amely harmadik fél által szabadon megismerhető.

 10. Záradék

  A Felek kijelentik, hogy ismerik Szolgáltató online hirdetési felületén elérhető Adatkezelési Feltételeket, és annak rendelkezéseit magukra nézve a jelen Szerződés részeként kötelező erejűnek tekintik.

Megbízó kijelenti, hogy az online megrendelést szabályozó útmutató szövegeket elolvasták, és az abban foglalt kötelező korlátozásokat a jelen Szerződés részeként betartják.

A Szerződés teljesítésének helye Budapest.

A Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el megoldatlan jogvita esetén.